회사소개

제품

안내

고객지원

Company

Product

Information

Support

Thông tin về công ty

Sản phẩm

Thông tin

Hỗ trợ chung

공지사항

제목 작성일
엔피코어, 미국 시장 진출위해 워싱턴서 상담회 참가

미래부 주최, KISIA•KOTRA 주관…미국 유력 바이어 30여 개사 참가

▲ '2017 미국 정보보호 비즈니스 상담회'에 참가해 제품에 대해 설명 중인 엔피코어 한승철 대표. 6월 7일~8일 양일간, 미국 워싱턴 D.C.에서 개최되는 ‘2017 미국 정보보호 비즈니스 상담회’에 9개 국내 정보보안 기업들이 참여했다. 이번 상담회는 미래창조과학부(장관 최양희) 주최, 한국정보보호산업협회(KISIA, 회장 홍기융)와 대한무역투자진흥공사(KOTRA, 사장 김재홍)의 주관으로 국내 정보보호기업의 미국 진출 지원을 돕기 위해 개최되었다. 이번 상담회는 국내 정보보호 기업들과 미국의 유력 바이어 30여 개사가 참가해 1:1 비즈니스 상담회, 기업 간 네트워킹 등을 통해 북미 시장 진출을 위한 활발한 교류가 진행되었다. 상담회에 참가한 국내기업은 ▲기원테크(이메일 보안) ▲나온웍스(융합보안솔루션), ▲네이블커뮤니케이션즈(통신 보안), ▲시큐브(시스템보안․생체인증), ▲엔피코어(엔드포인트 보안), ▲이와이엘(초소형 양자난수생성기), ▲케이티비솔루션(보안인증시스템), ▲파수닷컴(데이터보안․어플리케이션보안), ▲한컴시큐어(통합 암호 키 관리) 등 9개사다. 부대행사로 진행된 정보보호 포럼에서는 연방감사원 등의 연사가 미국 정보보호 동향을 소개하는 시간을 가졌다. 미국의 정보보호 시장은 전 세계 시장의 약 40%를 차지하는 최대 시장으로 연방정부가 적극적인 투자 및 수요를 형성하고 있으며, 전 세계적으로 사이버범죄의 피해가 큰 지역 중 하나이며 전세계적으로 큰 이슈였던 워너크라이 랜섬웨어 공격은 여전히 두려움의 대상이다. 이로 인하여 정보보호에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. KISIA와 KOTRA는 지난 2015년도에 미국 경제사절단 파견 시 미국 정보보호산업협회(SIA) 와의 MOU를 계기로 국내 정보보호 기업의 미국 시장 진출을 지원하고 있으며, 지난해에는 후속으로 한-미 ICT 정책포럼과 연계, 국내 정보보호기업 15개사가 참가하는 미국 비즈니스 상담회를 개최했다. 홍기융 KISIA 회장은 “이번 상담회를 통해 우리 기업의 독창적인 기술력을 선보이고 세계 최대 정보보호시장인 북미 시장 진출을 강화하는 교두보가 될 것”이라고 밝혔다. KISIA는 KOTRA와 함께 국내 정보보호 기업의 선진시장 진출을 지원하기 위해 오는 6월 말, 영국에서 ‘2017 영국 정보보호 비즈니스 상담회’를 개최 할 예정이다. 한편, 참가한 국내 기업 중 하나인 엔피코어의 한승철 대표는 "상담한 미국 바이어들 중 ELITE System, ICS, GINIA 3군데로부터 긍정적인 답변을 들었다. 지난달 큰 이슈였던 '워너크라이 랜섬웨어' 사고로 인해 미국 기업들은 이를 방어할 수 있는 데이터 보안 제품의 도입 및 기술융합을 대체로 긍정적으로 고려하고 있다. 데이터 보안 제품으로 미국 시장 진출을 위해서는 미국 내 생산, 또는 OEM 및 서버의 위치를 미국 내로 옮겨야 하며 업데이트 또한 미국에 있는 서버로 이용해야 하는 현실을 반영해 이러한 환경을 구축하기 위한 준비가 필요함을 알 수 있었다." 라고 밝혔다.
2017.06.18

Daou Technology hợp tác cùng NPCore phát triển giải pháp Phòng chống tấn công APT cho Email

작성자
admin
작성일
2016-08-08 00:00
조회
262
54015_55875_3339.jpg

Daou Technology hợp tác cùng NPCore phát triển giải pháp Phòng chống tấn công APT cho Email

Daou Technology công bố giải pháp phòng chống tấn công APT cho Email.
Giải pháp này được NPCore và Daou Technology nghiên cứu phát triển dựa trên sự kết hợp hai sản phẩm vốn là thế mạnh của hai bên.
Giám đốc điều hành Daou Technology Kim, Yun Deok cho biết đây là giải pháp bảo mật cho Email tích hợp khả năng phát hiện và ngăn chặn tấn công APT.
Giải pháp này tích hợp công nghệ phát hiện mã độc dựa trên Sandbox và giải pháp bảo mật email TERRACE MAIL SECURITY. TERRACE MAIL SECURITY tích hợp các chức năng ngăn chặn Email rác, phòng chống tấn công APT và đánh cắp dữ liệu.
Giải pháp cho phép phát hiện và quản lý các Email độc hại một cách hiệu quả. TERRACE MAIL SECURITY có thể phát hiện phần mềm độc hại thông qua phân tích hành vi và phân tích chữ ký bên trong hệ thống ảo.
Giải pháp có khả năng phân loại các tập tin đính kèm, phát hiện mã độc chưa được nhận biết (unknown malware) qua phân tích kép các tập tin thu thập được.
Đối với loại mã độc này, mẫu (pattern) được tạo ra gay lập tức mà không cần chờ đợi cập nhật từ Cloud.
Các tập tin nghi ngờ được thực thi trên hệ thống ảo, và được giám sát một cách chặt chẽ. Hệ thống tiến hành phân tích dựa trên hành vi bao gồm các phân tích tĩnh và phân tích động.
Các thay đổi nhỏ trên môi trường ảo sau khi thực thi file được đánh giá chi tiết, đánh giá cuối cùng dựa trên việc tổng hợp từ rất nhiều đánh giá chi tiết này.
Giám đốc Jung, Jong Chul phụ trác mảng kinh doanh TERRACE MAIL SECURITY thuộc công ty Daou Technology cho biết gần đây, thiệt hại từ việc rò rỉ thông tin nội bộ thông qua Email đang gia tăng một cách đáng báo động.
TERRACE MAIL SECURITY với tính năng bảo mật mạnh mẽ, và chi phí đầu tư hợp lý phù hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ.